Fegyelmi szabályzat

 

Vámosszabadi Községi Horgászegyesület Fegyelmi Szabályzata

 

1 §

Ezen fegyelmi szabályzat az alapszabály mellékletét képezi.                                   

A fegyelmi szabályzat minden egyesületi tagra vonatkozik.

                                              

2 §

Fegyelmi vétségek

1, Az egyesület alapszabályával kapcsolatos vétségek:

a, Tagdíjfizetés elmulasztása (súlyos vétség)

(Az alapszabályban meghatározott tagdíj a tárgyév január 31-ig való be nem fizetése esetén.)

b, A közgyűlés által meghatározott egyéb fizetési kötelezettség elmulasztása. (súlyos vétség)

c, Horgászvíz szennyezése (közepes vétség)

d, Környezet és a természet védelmének megsértése:

– szemetelés (enyhe vétség)

– damil és egyéb horgászkellékek helyszínen hagyása (enyhe vétség)

– fák és bokrok engedély nélküli indokolatlan csonkítása kivágása (enyhe vétség)

– a partoldal és töltés engedély nélküli megbontása (enyhe vétség)

– horgászhely rendjének megsértése (enyhe vétség)

e, Egyesületi tulajdon rongálása (közepes vétség)

f, Közgyűlésről való rendszeres távolmaradás (enyhe vétség)

g, Egyesületi munkából való kimaradás (közepes vétség)

h, Fogási napló határidőre történő leadásának elmulasztása (közepes vétség)

 

2. Az egyesület Horgászrendjének megsértésével kapcsolatos fegyelmi vétségek:

            a, Tilalmi időszak be nem tartása (közepes vétség)

            b, Méretkorlátozások megszegése (közepes vétség)

            c, Mennyiségi korlátozások megszegése (súlyos vétség)

            d, Érvényes területi jegy nélküli horgászat (súlyos vétség)

            e, Kötelező okmányok hiánya a horgászat során (közepes v. súlyos vétség)

            f, A megengedett készségektől eltérő horgászat (közepes v. súlyos vétség)

            g, Nem megfelelő bánásmód a kifogott halakkal (közepes vétség)

            h, Tiltott elzárt területen történő horgászat (közepes vétség)

            i, Fogási napló nem előírás szerinti vezetése (súlyos vétség)

            j, Kifogott halak cserélgetése (közepes vétség)

            k, Nem a partról történő horgászat (enyhe vétség)

l, A horgászat befejezésével kapcsolatos rendelkezések megsértése (enyhe közepes v. súlyos vétség)

            m, Fürdési szabályok megsértése (enyhe vétség)

n, Az ellenőrzés alá vont tag az együttműködést megtagadja, vagy az okmányokat nem adja át (súlyos vétség)

            o, Az ellenőrzésre jogosult személy bántalmazása (szabálysértés)

            p, Az éjszakai horgászat feltételeinek megsértése (enyhe v. közepes vétség)

            r, Horgászat közben a horgászhely elhagyása (enyhe vétség)

 

3. Az egyesület taggyűlési határozatainak megsértésével kapcsolatos fegyelmi vétségek.

a, A taggyűlési határozatokkal ellentétes magatartás és tevékenység (közepes v. súlyos vétség)

 

 

4, A különböző vétségek elkövetése esetén kiszabható fegyelmi büntetések:

a.      enyhe vétség: írásbeli figyelmeztetés

b.      közepes vétség: horgászattól való eltiltás, határozott időre

c.       súlyos vétség:                                                                                                                                 

    1.,a területi horgászjegy vásárlásától maximum öt évre szóló eltiltás. Az eltiltás ideje alatt a tagi kötelezettségeket teljesíteni kell. (tagdíj fizetés, tótakarítás, az egyesület által kijelölt partszakasz karbantartása, valamint az egyesület a tagok részére meghatározott egyéb kötelezettség.)                                                                                    

     2., az egyesületből történő végleges kizárás.

d.      szabálysértés: egyesületből való végleges kizárás, valamint esetleges rendőrségi feljelentés.

e.       minden esetben súlyosbító körülménynek számít, ha a tag egyszerre több szabályt is megsért, ill. ha már előzőleg folyt ellene fegyelmi eljárás.

f.        a horgászattól való eltiltás alatt is köteles az érintett személy tagsági és fizetési kötelezettségeit teljesíteni.

g.      fegyelmi büntetés miatt az érintett tag addig tejesített fizetési kötelezettségét nem követelheti vissza.

 

3 §

A fegyelmi eljárás rendje

 

1, Az ellenőrzésre jogosult személy a szabályokat megsértő tagtól köteles bevonni a horgászatra jogosító igazolványokat (területi jegy, horgász engedély, fogási napló )

 

2, A fogási naplóba köteles bejegyezni röviden, tényszerűen az elkövetett cselekményt. Amennyiben az ellenőrzés alá vont személy megtagadja az okmányok átadását, írásos feljegyzést kell készíteni.

 

3, A bevont okmányokat, ill. írásos feljegyzést 3 napon belül át kell adnia a Fegyelmi Bizottság elnökének.

 A fizetési kötelezettség megszegőiről a gazdasági vezető készít feljegyzést és ad át az FB elnökének.

A taggyűlésről való rendszeres hiányzásról az egyesület titkára készít feljegyzést, és ad át az FB elnökének.

A taggyűlési határozatokkal kapcsolatos fegyelmi vétségekről az egyesület elnöke készít feljegyzést, és ad át az FB elnökének.

 

4, Az FB elnöke 15 napon belül köteles kitűzni a fegyelmi tárgyalás időpontját, mely nem lehet a kitűzés időpontjától 8 napon túl.

          Az FB elnöke a tárgyalásra, szóban vagy írásban meghívja az FB tagjait, az ellenőrzést végző személyt, és az érintett tagot. (Kiskorú esetén értesíti a kiskorú törvényes képviselőjét is.)

          A fegyelmi tárgyalás megtartható, az ellenőrzést végző és az érintett távollétében is.

          A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

          A tárgyalás végén az FB elnöke kihirdeti a hozott határozatot.                                                                                          

 

5, Az FB ülése után 5 napon belül az FB elnöke a határozatot megküldi az érintett tagnak.

A megküldés lehet személyesen történő átadás, vagy postaládába való kézbesítés. (Amennyiben az érintett személy megtagadja a határozat átvételét, akkor a soron következő taggyűlésen ki kell hirdetni a határozatot. Ettől az időtől számít a fellebbezési határidő.)

 

6, Az érintett személy 30 napon belül írásos fellebbezést nyújthat be a határozat ellen, melyben indokolnia kell a fellebbezés okát.

A fellebbezést a Horgászegyesület elnökének kell címezni, de az FB elnökének kell átadni.

 

7, A fellebbezés esetén az FB elnöke 5 napon belül átadja a fellebbezést az egyesület elnökének, aki a soron következő taggyűlés napirendjére tűzi.

 

8, A fellebbezésről a horgászegyesület taggyűlése a soron következő rendes taggyűlésén dönt. A fellebbezés miatt nem szükséges rendkívüli taggyűlés összehívása.

 

9, Az FB elnöke a fegyelmi tárgyalás után 5 napon belül átadja az ülés jegyzőkönyvét, a fegyelmi határozatot és a bevont okmányokat az egyesület elnökének.

 Az egyesület elnöke köteles értesíteni a fegyelmi határozat tartalmáról az ellenőrzésre jogosult személyeket.

 

10, A taggyűlés határozata ellen törvénysértés esetén az érintett, bírósághoz fordulhat, de erről írásban köteles értesíteni az egyesület elnökét.

 Az eljárás lezárásáig az érintett személy nem horgászhat az egyesület horgászvizein, és az okmányait is csak az eljárás befejezésével, ill. a kiszabott büntetés lejáratakor kaphatja vissza.

 Az egyesületből való kizárás esetén, az egyesület elnöke az okmányokat az eljárás végén végleg bevonja és érvényteleníti.

 

11, Szabálysértés, ill. rendőrségi feljelentés esetén az állami horgászjegyet is be kell vonni, és a határozattal együtt meg kell küldeni az illetékes állami halászati hatóságnak. (Az állami horgászjegy további sorsáról csak a halászati hatóság dönthet.)

 

4 §

A fegyelmi eljárás lefolytatására jogosultak köre

 

1, Az egyesületi tagok, az egyesület vezetőségének tagjai, ill. a Felügyelő Bizottság tagjainak fegyelmi ügyében első fokon a Fegyelmi Bizottság jár el.

 

2, A Fegyelmi Bizottság tagjainak fegyelmi ügyében első fokon az egyesület Vezetősége jár el.

 

3, Mindkét esetben e fegyelmi szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az eljárás során.

 

 

Ezen fegyelmi szabályzat a taggyűlés által elfogadott időponttól – 2012.02.26-tól- lép hatályba.

A szabályzat előírásait a hatályba lépés után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

módosítva 2022.03.06